สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ผอ.ทลฉ. ลงพื้นที่ติดตามการตรวจบัตรสติกเกอร์ฯติดยานพาหนะผ่านเข้า-ออก ในเขตรั้วศุลกากร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552


ผอ.ทลฉ. ลงพื้นที่ติดตามการตรวจบัตรสติกเกอร์ฯติดยานพาหนะผ่านเข้า-ออก ในเขตรั้วศุลกากร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ 

เมื่อเร็วๆ นี้ เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนกรักษาความปลอดภัย ในการตรวจบัตรสติกเกอร์ ติดยานพาหนะสำหรับผ่านเข้า-ออกในเขตรั้วศุลกากร ณ ประตูตรวจสอบ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการตรวจสติกเกอร์ ติดยานพาหนะผ่านเข้า-ออก ในเขตรั้วศุลกากร ซึ่งเป็นการใช้ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการออกบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกเขตศุลกากร พ.ศ.2546 

เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง   เผยว่า ที่ผ่านมา ท่าเรือแหลมฉบังได้เปิดใช้ประตูตรวจสอบอัตโนมัติ (e-Toll Collection Syste) มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 ตามระเบียบ การท่าเรือแห่งประเทยไทย ว่าด้วยการออกบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกเขตศุลกากร พ.ศ.2554 ซึ่งหมดอายุแล้ว การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเรื่องระงับการใช้ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า (e-Toll Collection Syste) ลงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมาแต่ยังคงจัดทำบัตรอนุญาตบุคคลและยานพาหนะผ่านเข้า-ออก ในเขตรั้วศุลกากร เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 

ทั้งนี้ยังรวมถึงการปฏิบัติตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ระบบ (e-Toll Collection Syste) เกิดขัดข้องและไม่สามารถใช้งานได้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เม.ย 2561 ที่ผ่านมาได้มีผู้เชี่ยวชาญของ (PSHE-MS) เสนอแนะให้แผนกรักษาความปลอดภัยได้จัดทำสติกเกอร์ติดยานพาหนะ สำหรับผ่านเข้า-ออก พร้อมลงทะเบียนให้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคันที่เข้าไปปฏิบัติงานและติดต่องานภายในเขตรั้วศุลกากร เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะดวกต่อการตรวจสอบและถูกต้องตามระเบียบฯ ท่าเรือแหลฉบังจึงเห็นว่าควรให้ดำเนินการจัดทำบัตรสติ๊กเกอร์ติดยานพาหนะสำหรับผ่านเข้า-ออกในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ.2546 พร้อมทั้งให้พนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ข้าราชการ และพนักงานองค์กรของรัฐ ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างของผู้ประกอบการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และร้านค้าต่างๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ติดต่อขอมีสติ๊กเกอร์ติดยานพาหนะ โดยจัดทำประวัติพนักงานผู้ที่มียานพาหนะผ่านเข้า-ออก ภายในเขตรั้วศุลกากร เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำบัตรอนุญาตตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง ให้ยื่นความประสงค์ขอทำบัตรสติ๊กเกอร์สำหรับยานพาหนะดังกล่าวมายัง แผนกรักษาความปลอดภัย ท่าเรือแหลมฉบัง โดยจะเริ่มใช้บัตรสติ๊กเกอร์ติดยานพาหนะสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการผ่านเข้าออกเขตศุลกากรอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค