สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดโครงการฝึกอบรม การปรับความคิดแก้วิกฤติพลังงาน


วันนี้ (18 ต.ค.61) ที่ห้องประชุมลีลาวดี ๑ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่องการปรับความคิดแก้วิกฤติพลังงาน ตามที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นอาคารควบคุมที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
โดยต้องดำเนินการจัดการพลังงานภายในอาคาร และในการดำเนินการจัดการพลังงานนั้น บุคลากรทุกคนต้องมีความตระหนักในการใช้พลังงาน รับทราบนโยบายการจัดการพลังงานของโรงพยาบาล แนวทางการจัดการพลังงานของโรงพยาบาล และมีความรู้ ความเข้าใจ เบื้องต้นในการประหยัดพลังงาน เพื่อให้การจัดการพลังงานภายในอาคารประสบความ สำเร็จและโรงพยาบาลสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ ดังนั้น คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานเห็นความสำคัญในการจัดการองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการจัดการพลังงาน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ การปรับความคิด ในการประหยัดพลังงาน เพื่อนำความรู้ไปดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบที่มาและความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรของโรงพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล แพทย์ใช้ทุน เจ้าหน้าที่ประจำ เจ้าหน้าที่ชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้านของบริษัทผู้รับจ้างในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงาน การจัดโครงการในครั้งนี้แบ่งออกเป็นการทำความเข้าใจกับบุคลากรในเรื่องของสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน และ อนาคต พฤติกรรมการประหยัดพลังงานของคนไทยที่เข้าใจผิด และ การให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการประหยัดพลังงานอย่างง่ายในที่ทำงานและที่บ้าน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรของโรงพยาบาลในวันนี้


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค