สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน


นายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัสระดับชุมชนภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน ณ โรงแรมเมาท์เท่น บีช โฮ.ทล พัทยา จังหวัดชลบุรี

ตามที่รัฐบาล (โดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ได้มีนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ประกอบกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วประเทศที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Accessible) มีความพร้อมใช้ (Available) และอยู่ในราคาที่จ่ายได้ (Affordable) ดังนั้น การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงมีความจำเป็นและถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับประเทศอื่น แต่ในการขยายโครงข่ายฯ ในพื้นที่ห่างไกลมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ทำให้ผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นพัฒนาการให้บริการในเขตชุมชนเมือง เป็นเหตุให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของภาครัฐ

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับโครงการสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber – To – the -x: FTTx) ไปยังหมู่บ้านเป้าหมายและรองรับการขยายเครือข่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของสังคมของหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร และการค้าออนไลน์ เป็นต้น และเพื่อลดความเหลื่อมล่ำของประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายในการเข้าถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อให้คล้องกับโครงการยกระดับโครงการสร้างพื้นที่ฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้าน จำนวน 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศไปแล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาใช้ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงการข่ายและส่งเสริมใช้งานได้จริง ซึ่งได้มีการจัดอบรมทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตตอลดจนแนวคิดการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นทำหน้าที่ เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชนในการผลักดันและสนับสนุนการใช้ประโยชน์โครงการข่ายเน็ตประชารัฐในพื้นที่ระดับตำบลได้จริงต่อไป