สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาจัดโครงการกาชาดร่วมใจสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ และโครงการมอบแว่นตากาชาดให้นักเรียนและผู้สูงอายุ


วันนี้ ( 7 ก.ย.61) ที่อาคารศรีราชาประชาคม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชาเป็นประธานในโครงการกาชาดร่วมใจสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้และโครงการมอบแว่นตากาชาดให้กับนักเรียนและผู้สูงอายุ โดยมีนางปัทมา  วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจน แต่มีความประพฤติดี กตัญญูกตเวที จึงมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาของกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีกำลังใจในการพัฒนาชีวิตที่ดีเป็นพลังทางสังคมต่อไปในอนาคต 

โดยมีการมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 100 ทุนเป็นเงิน 200,000 บาท รวมทั้งโครงการมอบแว่นตากาชาด ให้กับ
เด็กนักเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชาที่มีปัญหาทางสายตาให้สามารถดำรงชีวิตและ
เรียนหนังสือได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาได้จัดงบประมาณในการมอบแว่นสายตาจำนวน 
200 อัน รวมเป็นเงิน 100,000 บาท นอกจากโครงการดังกล่าวแล้วยังได้มีการมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอศรีราชาเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอศรีราชาที่มีปัญหาทางสายตาให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ดีขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอำเภอศรีราชาโดยได้รับการสนับสนุนแว่นสายตาจำนวน 550 อัน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค