สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่2 ภาคกลาง


วันนี้ (7 ก.ย. 61) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่2 ภาคกลาง ณ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ พลังสื่อภาคกลาง พลังสร้างสรรค์สังคมเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคกลางทั้ง 26 จังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสนับสนุน ส่งเสริม และเชิดชูผลงาน องค์กร บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำหรับการจัดงานในวันนี้เป็นขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกัน โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วางบทบาทตนเองในที่ไปเสริมพลังภาคีต่างๆ เป็นเหมือนคนประสาน คนที่คอยสนับสนุน คอยส่งเสริม เอื้อให้กับการทำงานของภาคีต่างๆ การที่ออกสู่ภูมิภาคครั้งนี้ เพราะต้องการเห็นภาคีในส่วนภูมิภาคมีการทำงานในเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การทำงานในเรื่องการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่ออยู่บางแล้ว หรือทำอยู่แล้ว ได้มีโอกาสรวมพลังและขับเคลื่อนงานร่วมกัน และการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเชิดชูผู้ผลิตหรือพัฒนาสื่อที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในภาคการศึกษา ภาควิชาการ หรือฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ก็สามารถคัดสรรและเลือกตัวอย่างสื่อดีๆ ในพื้นที่ในท้องถิ่นได้ดี และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ทึกคนเข้ามาร่วมกันทำให้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นไป

นายภคัรธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในยุคการสื่อสารไร้พรหมแดน ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ สื่ออิทธิพลต่อการรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคม รวมถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตมากขึ้นเรื่องๆ การส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณในการบริโภคสื่อและมีภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม ให้มีมากขึ้นในสังคมมีความสำคัญยิ่ง

สำหรับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น ไม่สามารถทำได้เลย หากปราศจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของคนในสังคมจากทุกภาคส่วน และทุกภูมิภาคในประเทศไทย งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่2 ภาคกลาง ในวันนี้เป็นงานสำคัญที่สร้างปรากฏการณ์การรวมตัวหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อพื้นบ้าน สื่อวัฒนธรรม สื่อมวนชน และสื่อทุกแขนง สร้างสรรค์ในสับคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ มีความมั่งคงเป็นปึกแผ่นท่านกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในยุคประเทศไทย 4.0paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค