สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ม.เกษตรฯ ศรีราชา เซ็น MOU กับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา และเป็นการยกระดับศักยภาพการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม รองรับ EEC.


วันนี้ (16 ก.ค.61) ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมด้วยนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเซ็นบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการพัฒนา หรือ MOU โดยมี รองศาสตราจารย์ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และคณาอาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) มีการผลักดันการลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมภาคเอกชนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และเป็นผลดีต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในหลายๆ ด้านนั้น ข้อมูลล่าสุดปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีมูลค่าความเสียหายจากการถูกปฏิเสธสินค้าส่งออก เนื่องจากการตรวจพบสิ่งปนเปื้อนที่ปลายทาง หลายหมื่นล้านบาท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออกประเภทอาหารแช่แข็ง และผลไม้ได้รับผลกระทบมากที่สุด 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลำเลียงสินค้าส่งคืนต้นทาง หรือค่าใช้จ่ายในการกำจัดสินค้า รวมทั้งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากระบบการวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งที่คลาดเคลื่อน หรือการใช้เครื่องมือวัดที่ไม่ได้รับการสอบเทียบ (หรือใบรับรองหมดอายุ) ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในประเทศไทย ซึ่งการสอบเทียบเครื่องมือวัดมาตรฐานของเครื่องมือวัด และมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนาน ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องเสียค่าใช้จ่ายกับต้นทุนที่ไม่จำเป็น ซึ่งเกิดจากความไม่แม่นยำของเครื่องมือวัด เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะการดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวัด ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมากับอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้ว 

ดร.สมจิตต์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีความเห็นตรงกันที่จะร่วมพัฒนาและจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาให้แก่นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงบุคลากรของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาให้กับภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC. ได้ และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

ด้าน ผศ.ดร ปัญญา แขน้ำแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวว่า ในอนาคตทางมหาวิทยาลัยฯ จะมีศูนย์มาตรวิทยาเกิดขึ้น คาดในปี 2562 หรือ 2563 นี้ เพื่อตรวจสอบเครื่องมือต่างๆ ให้กับภาครัฐและเอกชน เช่น เครื่องมือวัดความยาว, เครื่องมือวัดการไฟฟ้า, เครื่องมือวัดอุณหภูมิความดัน โดยสามารถนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบที่ศูนย์ดังกล่าวได้ เพื่อยืนยันว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐาน สามารถนำไปสู่กระบวนการผลิตและได้สินค้าที่ได้มาตรฐาน นำไปสู่การส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น  เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

สำหรับศูนย์มาตรวิทยานั้น หากเกิดขึ้นจริง ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่ EEC. จะประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะอยู่ใกล้พื้นที่, สามารถยกระดับการแข่งขัน และมาตรฐานของสินค้ามีคุณภาพสูงขึ้นอย่างแน่นอน
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค