สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

บรรดาพุทธศาสนิกชนพาครอบครัวเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา พร้อม ฟังเทศน์ ฟังธรรม เพื่อนำไปปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อสังคม


ที่วัดศรีมหาราชา และวัดราษฎร์นิยมธรรม พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ต่างพาครอบครัวเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เป็นจำนวนมาก โดยได้นำอาหารคาว หวานพร้อมพุ่มสังฆทาน ผ้าอาบน้ำฝน มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์   หลังจากนั้นจึงร่วมฟังเทศน์ ฟังธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  สำหรับวันอาสาฬหบูชา จะเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 
                 

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค