สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอาชีพสู่การพัฒนาตนตามหลักค่านิยม 12 ประการ


ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอาชีพสู่การพัฒนาตนตามหลักค่านิยม 12 ประการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 9 โรงเรียน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนและครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามความเป็นอยู่แบบไทยๆ เสริมสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ ให้แก่นักเรียนและครูโรงเรียนในสังกัดฯ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเน้นด้านคุณธรรม-จริยธรรม ตามหลักค่านิยม 12 ประการ โครงการอบรมฯครั้งนี้ จัด ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก แบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 และ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 โดยมีนักเรียน ครูโรงเรียนในสังกัดฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 1,015 คน
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค