สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

จังหวัดชลบุรี จัดโครงการรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างสังคมชลบุรีปลอดภัย


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างสังคมชลบุรีปลอดภัย จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี จัดโครงการรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างสังคมชลบุรีปลอดภัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันบรรเทา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยและบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

สำหรับการจัดกิจรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การแสดงศักยภาพความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ในการเตรียมเครื่องจักรกล ครุภัณฑ์ ยานยนต์ต่างๆ สำหรับช่วยบรรเทาเหตุ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยต่างๆ พร้อมชมนิทรรศการ และการสาธิตอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย การบรรยายพิเศษ ความรู้เรื่องการใช้วิทยุคมนาคม และความรู้เรื่องการใช้สัญญาณไฟวับวาบ การเสวนา หัวข้อ ประชารัฐร่วมใจ สังคมปลอดภัย อุบัติเหตุเป็น “ศูนย์” และกิจกรรมกลุ่มฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นการแสดงชุดดับเพลิง SCBA ชุดป้องกันสารเคมี ฐานเรียนรู้หลักการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฐานเรียนรู้การผจญเพลิง ฐานปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาด เจ็บ นอกจากนี้ยังได้การแสดงนิทรรศการ การสาธิตอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย โดยมูลนิธิและองค์การสาธารณกุศล ที่ดำเนินงานกู้ชีพกู้ภัยของจังหวัดชลบุรีอีกด้วย 

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างสังคมชลบุรีปลอดภัยจังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรต่างๆ ในการเตรียมพร้อมบุคลากร เครื่องจักรกล ยานยนต์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับช่วยบรรเทาเหตุ กรณีฉุกเฉิน และสาธารณภัยต่างๆ ทำให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการต่างๆ รู้สึกปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับจังหวัดชลบุรี มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และนำไปวางแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดเครือข่ายการทำงาน ความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดการสาธารณภัยและการบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีระบบปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็นระบบ รวดเร็ว และมีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ และในท้ายที่สุดประชาชนในจังหวัดชลบุรีและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค