สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นำหลักคำสอน และศาสตร์แห่งพระราชา มาร่วมเป็นแนวความคิดปลูกฝังนักเรียน ในทุกรายวิชา ของทุกระดับชั้น


สืบเนื่องจากในปีการศึกษา 2561 เทศบาลเมืองศรีราชา มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทุกโรงเรียน ได้นำหลักคำสอน และศาสตร์แห่งพระราชา มาเป็นส่วนหนึ่งในคาบวิชา ในการเรียนการสอน ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จึงได้ น้อมนำศาสตร์พระราชา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการเรียนการสอน ทั้งการจัดฐานกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เปิดธนาคารแห่งการออม สร้างวินัยการ อดออม และหลักของการพอเพียง วาดภาพ แนวคิด และพระราชกรณียกิจ ต่าง ๆ ของพระองค์ และ ให้นักเรียน ถอดความรู้จากบทเรียนที่ได้ ในแต่ละคาบวิชา ไปว่า จากที่ทำการเรียนการสอนในคาบวิชาไปแล้วนั้น สามารถปรับ หรือประยุกต์ แปลงเป็นตามหลักศาสตร์แห่งพระราชา ในหัวข้อไหน ๆตามความคิดของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ปลูกฝังให้นักเรียน สามารถนำหลักคำสอนศาสตร์แห่งพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ต่อไป 

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค