สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดโครงการสัมมนา จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท


นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการปกป้องกันและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเรียนรู้เขจ้าใจหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า สามารถนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาตนเองอีกด้วย
จังหวัดชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดทำโครงการสัมมนา จังหวัดคุณธรรม สืบสารพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการสืบสาร พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ในการช่วยเหลือผ่านคลาความทุกข์ ความเดือดร้อน รวมทั้งเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรีเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกของความเป็นข้าราชการที่ดี และชื่อสัตย์ให้กับประชาชนในพื้นที่ และประกอบธุรกิจอย่างไม่เอาเปรียบประชาชนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เป็นจังหวัดคุณธรรม สืบสารพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทต่อไป
นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสานักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการสัมมนา จังหวัดคุณธรรม สืบสารพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมการสัมมนามีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ผู้ร่วมการสัมมนามีจิตสำนึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัยรับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นที่พึ่งพาของประชาชน และเพ่อเป้ฯการปลูกจิสำนึกให้มีคามภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีและการเป็นข้าราชการที่ดีที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท
สำหรับการจัดสัมมนาในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 180 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยรับได้เกียรติจากนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทในบริบทของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จาดนั้นนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ บรรยายในหัวข้อ สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาทด้วยศาสตร์พระราชา
จากนั้น เป็นการเสวนาในหัวข้อ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธานโดยมีนายอดิศักดิ์ ตันยากุล เลขานุการประธนมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ นางเพ็งจิตร แสงสว่าง เกษตรกรต้นแบบ นายตระกุล สว่างอารมณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งมี่นายศานิตย์ นาคสุขศรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กรรมการมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เป็นผู้ดำเนินรายการ
นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ได้แสดงความอาลัย ความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ร่มกันทำความดีในรูปแบบต่างๆ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธานประกอบกับอำเภอ 878 แห่งทั่วประเทศ ได้เข้าสู่โครงการ อำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทโดยกรมการปกครองได้จัดอบรมสัมมนานายอำเภอทั้งหมด เมื่อเดือนมีนาคม 2560 มีศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ให้ความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
ด้วยสภาพการณ์ดังกล่าวนี้ มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ด้วยการดำเนินการให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน น้อมนำคุณธรรมคำพ่อสอน หรือ ศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการทำงาน เพื่อนำความเจริญก้าวหน้า ความอยู่ดีมีสุขมาสู่จังหวัด ซึ่งจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดนำร่องของประเทศ ในการขับเคลื่อนโครงการ จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท  อีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค