สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2561


ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีราชา นายนริศ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายมงคล เจียมศิริ กำนันตำบลบางพระ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร เข้าร่วมงาน เนื่องจากสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งปริมาณและคุณภาพ ในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย การผลิต การจำหน่าย การเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุน ทรัพยากร และการตลาดยังมีโอกาสน้อย อีกทั้งยังขาดการรวมกลุ่มทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิตและไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ผ่านศูนย์การเรียนรู้ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักูตรการเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ภาคปฏิบัติ เป็นการผสมสานระหง่างเทคโนโลยีที่หน่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจง กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ โดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนเกษตรกร ใน 4 กิจกรรม ได้แก่ องค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร