สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะกรรมการโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี


นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะให้การตอนรับ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี
ตามที่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ขึ้น เพื่อนำเยาวชนจากพื้นที่ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ยากจน กำพร้า และกำลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ สถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยคัดเลือก พร้อมทั้งคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์จาก กรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี สมุทรปราการ สระบุรี และอ่างทอง เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้และพัฒนาแนวคิดซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต
นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีมี 11 อำเภอ มีมัสยิด 30 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอเมืองชลบุรี 1 แห่ง อำเภอสัตหีบ 1 แห่ง อำเภอศรีราชา 4 แห่ง อำเภอบางละมุง 10 แห่ง อำเภอพนัสนิคม 8 แห่ง อำเภอบ่อทอง 4 แห่ง และอำเภอเกาะจันทร์ 2 แห่ง ซึ่งได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่รุ่นที่ 3 – 32 มีครอบครัวอุปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 248 ครอบครัว เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าพักอาศัย จำนวน 444 คน โดยโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้รุ่นที่ 33 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 5 – 20 เมษายน 2561
จังหวัดชลบุรี ได้รับการพิจารณาให้คัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ (อิสลาม) เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 ครอบครัว รับเยาวชน 16 คน แบ่งเยาวชนชาย 4 ครอบครัว จำนวน 8 คน เยาวชนหญิง 4 ครอบครัว จำนวน 8 คน ส่วนครอบครัวศาสนาพุทธ จำนวน 5 ครอบครัว แบ่งเป็น เยาวชนชาย 3 ครอบครัว จำนวน 6 คน ประกอบด้วย อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 ครอบครัว อำเภอบางละมุง จำนวน 1 ครอบครัว และอำเภอสัตหีบ จำนวน 1 ครอบครัว ส่วนเยาวชนหญิง 2 ครอบครัว จำนวน 6 คน ประกอบด้วยอำเภอบางละมุง จำนวน 1 ครอบครัว และอำเภอศรีราชา จำนวน 2 ครอบครัว
สำหรับโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้เป็นการนำเยาวชนนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของครอบครัวมุสลิม ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อพัฒนาแนวคิดของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีของชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างครอบครัวมุสลิมในกรุงเทพฯ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเยาวชนได้นำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากครอบครัวอุปถัมภ์ของชาวจังหวัดชลบุรี ไปปรับใช้ในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป ส่วนโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้เป็นโครงการที่ดีสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในอนาคตต่อไป