สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

พิธีเปิดงานประจำปี งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่


จังหวัดชลบุรี จัดพิธีเปิดงานประจำปี งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ขึ้น ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน
จังหวัดชลบุรี ได้จัดงานประจำปี 2561 โดยใช้ชื่อว่า งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั่งนำรายได้จากการจัดงานไปช่วยเหลือ ด้านสาธารณกุศล พร้อมทำนุบำรุง และสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่อไป
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน 22561 ณ บริเวณหน้าพระพุทธสิหิงค์ฯ บริเวณหน้าสนามศาลากลางจังหวัดชลบุรี และบริเวณสนามหน้าอำเภอเมืองชลบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี และสืบสานประเพณีของจังหวัดชลบุรีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน งานประจำปีของจังหวัดชลบุรี มีคุณค่าครอบคลุมในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การกีฬา การรื่นเริงบันเทิงและการส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นซึ่งงานนี้มีอายุยาวนานมาถึง 86 ปี นับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญยิ่งของภาคตะวันออก และได้มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ สมาคม และประชาชนชาวชลบุรี ที่ได้ทุ่มเทและร่วมแรงร่วมใจ ในการดำเนินงานกระทั่งปรากฏผลงานอันทรงคุณค่า และมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลื่อไปทั่วประเทศ การจัดงานใน ครั้งนี้ จังหวัดชลบุรีจัดให้มีกิจกรรมมากมาย เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับทั้งสาระความรู้ ความสุข สนุกสนาน และได้บุญกุศลโดยถ้วนหน้ากัน และขอให้ร่วมกันรักษางานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
สำหรับงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และการสงกรานต์ประจำปี 2561 เป็นงานประจำปีของจังหวัดชลบุรีได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 80 ปีแล้ว และปีนี้นับเป็นการจัดงานครบครอบ 86 ปี นับตั้งแต่การจัดงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2475 งานนี้เดิมเรียกว่า งานฉลองสันติภาพจัดว่าเป็นงานที่มีชื่อเสียงที่สุดในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี รวมทั้งนำรายได้จากการจัดงานไปช่วยเหลือด้านสาธารณกุศลพร้อมทำนุบำรุง และสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ คณะกรรมการจัดงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการโบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมไทยของยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี การจัดริ้วขบวนแห่งสงกรานต์ การประกวดเทพีสงกรานต์ เพื่อเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัด การออกร้านของส่วนราชการ และภาคเอกชน การแข่งขันกีฬาไทย การแสดงมหรสพ และการละเล่นต่างๆ ที่สำคัญในปีนี้จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้ร้านต่างๆ ทั้งของส่วนราชการและเอกชน ตกแต่งร้านในลักษณะของการส่งเสริมให้คนเที่ยวชลบุรี พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ผลิตในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมาร่วมแสดงและจำหน่ายในบริเวณงานด้วย
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วัฒนธรรมประเพณี ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่แฝงไว้ด้วยคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญงอกงาม ความรุ่งเรืองทางปัญญา และจิตใจ เป็นสิ่งที่ยึดโยงผู้คนในสังคมให้ตระหนักถึงพื้นฐานภูมิประวัติของตนเอง เกิดความหวงแหน และภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่มีพลังแฝงอันดีงาม เกื้อกูล ส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างมีความดุลยภาพ ยั่งยืน และนำมาซึ่งความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไป
งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ได้จัดสืบทอดติดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึง 86 ปี ย่อมแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า พลวัตรของการพัฒนาจังหวัดชลบุรี จากอดีตสู่ปัจจุบัน จังหวัดชลบุรีได้มีการขยายตัว เจริญเติบโตทุกด้านอย่างรวดเร็ว จนก้าวสู่เมืองหลักด้านการค้า การลงทุนและเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ นับเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล ระหว่างการพัฒนาด้านการวัตถุประสงค์ด้านจิตใจของประชนควบคู่กัน อันสอดคล้องตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานประจำปีจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ที่กล่าวว่า งานสงกรานต์ชลบุรี ประเพณีของคนเมืองชล
การนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ อันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองขอจังหวัดชลบุรี นอกจากเป็นการบูชาองค์สมเด็จ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เกิดจากแรงศรัทธา และแรงบันดาลใจอันบริสุทธิ์แล้ว ยังช่วยจรรโลงจิตใจให้ชาวจังหวัดชลบุรี ได้น้อมนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและครอบครัว ทำให้สังคมเมืองชลบุรีมีความร่มเย็นเป็นสุข สำหรับประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ที่แฝงไว้ด้วยคุณค่ามากมายต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม แสดงถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงานฯ ก็จะก่อให้เกิดความรักความผูกพัน ความสมัครสมานสามัคคีของคนในท้องถิ่น นำมาซึ่งความผาสุกในสังคมอีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค