สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี สนับสนุนให้เยาวชนยุคใหม่ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย รู้ทันภัยสื่อออนไลน์


วันนี้ (14 มี.ค.61) ที่ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนยุคใหม่ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย รู้ทันภัยสื่อออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ รวมถึงได้รับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ สามารถเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมินและรู้จักที่จะเลือก ใช้สื่อจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงทุกๆช่องทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจภูธร ภาค 2 อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ภาควิชาภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา รวมไปถึงคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีนายวันชัย หงษ์สถิตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวเพ็ญแข ไพรอนันต์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 146 คน 

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค