สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560


ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นางพัชณี สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันธ์ต่อสถาบัน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี 2551 ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาวิชานิชยการ โดยในปีการศึกษานี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทั้งสิ้น 55 คน แยกตามสาขางานอาชีพดังนี้ สาขางานการบัญชี 11 คน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 คน สาขางานการตลาด 5 คน และสาขางานการโรงแรม 8 คนpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค