สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สร้างสวนผักหนูน้อย และสวนผักคนเมือง สอดแทรก ความรู้ ด้านวิชาการ และการเกษตรกรรม


ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสาวพรพิศ อภิชิตพงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูภาควิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และนักเรียนในระดับชั้น ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ ร่วมกันจัดทำสวนผักหนูน้อย สวนผักสองภาษา และสวนผักคนเมือง ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมถึงชุมชน ได้มีส่วนร่วมในองค์ความรู้ ต่อยอดความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างจินตนาการให้กับเยาวชน มีจิตใจเป็นสาธารณะ และ สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้เมื่อประสบความสำเร็จในโครงการ สำหรับกิจกรรมการปลูกสวนผักหนูน้อย สวนผักสองภาษาและสวนผักคนเมือง นี้นั้น เป็นการร่วมกันระหว่าง ภาควิชาการสาระการเรียนรู้ และการเกษตรกรรม ในการปลูกผักสวนครัว ชนิดต่าง ๆด้วยตนเอง เพื่อนำผลผลิตที่ได้ ไปปรุงเป็นอาหารกลางวัน หรือจัดจำหน่าย ต่อไปในอนาคต ภายในแปลงผักสองภาษา นั้น นักเรียน จะได้ลงมือปลูกผัก ชนิดต่าง ๆ บำรุงรักษา และดูแล ผัก ด้วยตนเอง จนสามารถเก็บผลผลิตได้ อีกทั้ง ภายในแปลงผักยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ ภาควิชาภาษาอังกฤษ โดยการสอดแทรก คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ตามชื่อผักชนิดต่าง ๆ ที่ปลูก ขึ้น พร้อมเรียนรู้ การทำการเกษตร ฝึกความอดทนอดกลั้น คิด วิเคราะห์ สังเกต ในการเจริญเติบโตของผักในแต่ละวันpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค