สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

วัฒนธรรมชลบุรี จัดโครงการธรรมสัญจร


นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการธรรมสัญจร (ธรรมะอารมณ์ดี) ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดโครงการธรรมสัญจร (ธรรมะอารมณ์ดี) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาและฟังธรรมที่เป็นประโยชน์ สามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาพัฒนาจิตใจ ซึ่งเป็นการสร้างคนดีมีคุณภาพให้กับสังคมปละประเทศชาติต่อไป 

นางอรวรรณ แสงหอย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมพุทธศักราชสองพนห้าร้อยหกสิบเอ็ด แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆ 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นโครงการจัดโครงการธรรมสัญจร (ธรรมะอารมณ์ดี) ซึ่งได้นิมนต์พระมหาอุดลย์ เขมปัญโญ และพระมหาสุรชาติ จารุวังใส จากวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จำนวน 548 คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาและฟังธรรมที่เป็นประโยชน์ สามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาพัฒนาจิตใจ ซึ่งเป็นการสร้างคนดีมีคุณภาพให้กับสังคมปละประเทศชาติต่อไป 

นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ปรานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองชลบุรี กล่าวว่า เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหลากหลาย อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีข้อมูลข่าวสารต่างๆ แพร่หลายอย่างรวดเร็ว ทำให้แนวคิด วิถีชีวิต และค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมจนละเลยสิ่งดีงามและความเป็นไทย การส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม บนพื้นฐานค่านิยมที่ พึงประสงค์ และมีจิตสำนึกที่งามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยต่อไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค