สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

“ศรีราชา” จัดงานก้าวแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนอำเภอศรีราชา Start up Sriracha for quality of life พร้อมเซ็น MOU เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งระดับอำเภอ


วันนี้ (26 ธ.ค.60) ที่ศาลาประชาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดงาน ก้าวแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต8oอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน โดยมี นายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
นายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา กล่าวว่า จากบันทึกความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย ได้เซ็น MOU (ลงนามบันทึกข้อตกลงในการให้ความร่วมมือ) กับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เป็นการจัดระบบสุขภาพในพื้นที่
โดยใช้อำเภอพื้นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมตามแนวทางของประชารัฐ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้มแข็งระดับอำเภอ ซึ่งได้กำหนดการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 จำนวน 73 อำเภอนำร่อง ปี 2560 จำนวน 200 อำเภอ และเป้าหมายปี 2561 จำนวน 878 อำเภอทั่วประเทศ โดยให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบท เป้าหมายของพื้นที่
นายกมนต์ กล่าวต่อไปว่า อำเภอศรีราชา มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีมติเห็นควรขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 เรื่อง ได้แก่ 1. เยี่ยมบ้าน เติมกำลังใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 100 ปี 2. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 3. ศรีราชาปลอดวัณโรค
โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม 2. เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีราชา 3. เพื่อประกาศให้สาธารณชนรับทราบการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งภายในงานได้ร่วมกันการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิต, การบริจาคเงินทุน สิ่งของพัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต" นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนศรีราชา
นอกจากนั้น มีการจัดบูธแสดงผลงาน กิจกรรมด้านสุขภาพ เช่น การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, X-Ray ค้นหาผู้ป่วยโรควัณโรค 
, ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค