สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

TSPCA เปิดโครงการ ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ จัดเวิร์คช้อปนำร่อง 20 โรงเรียนทั่วประเทศ


สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เปิดโครงการ "ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์" พร้อมจัดเวิร์คช้อปนำร่อง 20 โรงเรียนทั่วประเทศ 

วันนี้ (19 พ.ย.60) สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ( (TSPCA) เปิดโครงการ "ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์" จัดเวิร์คช็อปนำร่อง 20 โรงเรียนทั่วประเทศ ณ โรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี รศ.นุชทิพย์ บรรจงศิลป์ อุปนายกสมาคมฯ ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล รักษาการเลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วย นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้แทนผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมเปิดโครงการลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์และสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ขึ้น หลังจากได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียนนำร่อง 20 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 18- 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA)ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ให้เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับทั่วประเทศ ด้วยเล็งเห็นประโยชน์และหลักการสำคัญของกระบวนการลูกเสือที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ภายใต้กฎลูกเสือข้อ 6  “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ 

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล รักษาการเลขาธิการสมาคมฯ เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้จัดเปิดตัวโครงการลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์และสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจหลักที่สมาคมฯ ได้ลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการบูรณาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนำไปปรับประยุกต์สู่กระบวนการลูกเสือ พัฒนาองค์ความรู้ในหลักสูตรเนื้อหาด้านการจัดฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับให้มีความเหมาะสม สามารถถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการเลี้ยงดูสัตว์จนเกิดเป็นค่านิยมในความเมตตาสัตว์ ตลอดถึงการเฝ้าระวังการจัดสวัสดิภาพสัตว์ อีกทั้งยกระดับบุคลากรของสมาคมฯ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) ให้เป็นบุคลากรทางการลูกเสือที่มีประสิทธิภาพด้านการพัฒนาสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ต่อไป 

โดยที่ประชุมฯ ได้ระดมแนวคิดจากประสบการณ์ตรงจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  นักวิชาการด้านการศึกษา นักวิชาการด้านสัตวศาสตร์  ผู้นำลูกเสือ ผู้กำกับกองลูกเสือสำรองและกองลูกเสือสามัญ โดยมีโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมในเบื้องต้น จำนวน 20 โรงเรียน ในพื้นที่ ภาคตะวันออก คือ โรงเรียนเสนานิคม โรงเรียนสถาพร โรงเรียนฉิมพลี โรงเรียนนันทนวิทย์  โรงเรียนวัดอุดมรังสี โรงเรียนงามมานะ(แผน-ทับ อุทิศ) โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี  โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 โรงเรียนบรรณพันธ์ โรงเรียนลำผักชี โรงเรียนวัดกำแพง โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี โรงเรียนวุฒิวิทยา โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) โรงเรียนวัดคลองสอง และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5  

ทั้งนี้ร่างหลักสูตรวิชาพิเศษสำหรับบริบทของลูกเสือแต่ละประเภท และแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ ที่ร่วมกันจัดทำขึ้นนั้นจะเป็นเนื้อหาด้านวิชาการประยุกต์เป็นกิจกรรมที่ง่ายต่อความเข้าใจและให้เกิดความจดจำ เยาวชนสามารถเรียนรู้ด้านสวัสดิภาพสัตว์ได้จากกิจกรรม ความสนุกสนานจะเกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้ และเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงคำว่าสวัสดิภาพสัตว์  ภายใต้กฎลูกเสือข้อที่ 6  “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์” อันจะเป็นรูปธรรมที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติได้และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับคนรอบข้างได้รับรู้และเข้าใจได้อย่างแท้จริง และสามารถเพื่อนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป 

โดยสมาคมฯ หวังว่าสถานศึกษาต่างๆ สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกเสือมีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ โครงการลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์สามารถขับเคลื่อนให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้งสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ สามารถดำเนินงานเป็นแนวร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์ เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณวุฒิทางการลูกเสือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมกิจการลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เกียรติคุณ เกียรติประวัติ ผลงานลูกเสือไทย โดยเฉพาะลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด หน่วยลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ให้มีส่วนร่วมภารกิจ อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค