สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560


ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง ประธานสภา เป็นประธานในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 โดยในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องประกาศกระทรวงคมนาคม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ กรณีที่ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำมาก่อน เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงการครอบครองอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1 สำเนาทะเบียนบ้านกรณีสิ่งปลูกสร้างเป็นประเภทอาคารที่พักอาศัย 2 เอกสารหลักฐานการขอติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา หรือภาษีโรงเรือน 3 หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอแห่งท้องที่ หรือสภาองค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ระบุปีพ.ศ.ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำตั้งอยู่ 4 ภาพถ่ายทางอากาศของปีที่ปลูกสร้าง เพื่อขอหนังสือรับรองเวลาการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ซึ่งหนังสือดังกล่าวจะต้องออกโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบ

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค