สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กองทัพเรือประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ


ที่กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ณ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง ตำบลบางพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทัพเรือ มีสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกองทัพเรือในการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติในการพัฒนารวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราวในการติดต่อราชการในพื้นที่ตะวันออก และเป็นที่จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นสวัสดิการกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งเป็นแหล่งให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสันทนาการ เพื่อเสริมสร้างการการตระหนักรู้คุณค่าของทะเล และพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงทางทะเล และฝึกหัดศึกษาด้านกีฬาทางน้ำที่มีความเป็นเลิศในระดับประเทศของกองทัพเรือให้กับข้าราชการ และประชาชนทั่วไป จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามทิศทางการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ในปีพุทธศักราช 2575 นั้น การพัฒนา สมุททานุภาพของไทยให้มีความเข้มแข็ง จะมีส่วนช่วยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน 

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค