สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการ “ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน กว่า 1 ล้านบาท


ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการ “ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน กว่า 1 ล้านบาท จัดมอบเงินสนับสนุนโครงการห้องสมุด ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว 

วันนี้ (21 กันยายน 60 ) นายสนธิ คชวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมบัง  พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเป็นประธานมอบเงินสนับสนุน ค่าหนังสือ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ชั้นวางหนังสือและปรับปรุงห้องสมุด ตามโครงการห้องสมุด “ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน” โดยทางท่าเรือแหลมฉบังได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการห้องสมุด “ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน” ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน เกือบ 1 ล้านบาท 

การท่าเรือแหลมฉบังได้เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นสิงที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ซึ่งจะเติบโต เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต แต่ปัจจุบัน ยังมีเยาชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนหนังสือ สื่อการเรียนการสอน ที่จำเป็นสำหรับเยาวชน ได้ใช้การศึกษาความรู้ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุน ให้เยาวชน มีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้รอบรู้ ก้าวทันโลกภายนอก สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัยจากสังคมร้าย และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นผู้นำในอนาคต  

นอกจากนี้ ยังได้ทำการซ่อมแซมห้องสมุด ให้กับโรงเรียนโดยรอบพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยที่ผ่านมาทางท่าเรือแหลมฉบังได้ทำหนังสือถึงโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตอำเภอศรีราชา และบางละมุง เพื่อให้จัดทำรายละเอียดความต้องการสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะทำงาน ซึ่งมีโรงเรียนแจ้งความจำนงของรับการสนับสนุนตามโครงการดังกล่าว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งหมด 9 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น  915,615 บาท
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค