สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ัจังหวัดชลบุรี จัดพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ kick offโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ องค์การบริการส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจักงานเฉลิมพรเกียรติ ภายใต้ชื่อ “งานสัปดาห์เฉลิมพรเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560” โดยการจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการสร้างภาพพจน์ และภาพลักษณ์ด้านวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประกอบด้วย คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมายการประกวดอาหารคาวและหวานและคลินิกอื่นๆ 

การสาธิตด้านเคหกิจเกษตร การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเกษตรกรมาร่วมงาน และเข้าร่วมบริการทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ได้จัดกิจกรรม kick off โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้ ขณะนี้โครงการได้เปิดตัวอย่างพร้อมเพรียง และดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีแล้ว 115 ชุมชน มีโครงการที่ชุมชนเสนอผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่ของชุมชนเองและปฏิบัติจริง โดยคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอำเภออนุมัติและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานของสำนักงบประมาณแล้ว จำนวน 281 โครงการวงเงิน 192 ล้านบาทเศษ การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเกษตรกร และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดชลบุรี 

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และ kick off โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในวันนี้พสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรี ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์ แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ จำนวน 4,685 โครงการ เพื่อให้ความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรและก่อให้เกิดความสงบ ร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้า แก่ประเทศชาติและพสกนิกรตลอดมา และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบำบัดทุกข์ แก่อาณาประชาราษฎร์ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และชุมชนโดยการน้อมนำหลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน และคาดว่าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้ และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน 9,101 ชุมชน (ศพก.และเครือข่าย) มีการบริหารจัดการด้านการเกษตรตรงตามความต้องการของชุมชน และขอเน้นย้ำว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอน ต้องดำเนินการ ด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม มุ่งมั่นให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค