สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรชลบุรี เปิดสัมมนาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบและขยายเครือข่ายมวลชน เพื่อสร้างเครือข่ายมวลชนให้มีความเข้มแข็ง


ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พันเอกพิเศษ ทัศไนย  ประทุมทอง  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ฝ่ายทหาร เป็นประธานเปิดสัมมนาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบและขยายเครือข่ายมวลชน  รุ่นที่ 4  ประจำปี  2560 โดยมีนายวรญาณ  บุญณราช  นายอำเภอศรีราชา, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, หน่วยงานราชการ, ประธานชุมชน, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน  เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยการอบรมสัมมนาครั้งนี้  เพื่อบูรณาการงานด้านมวลชนทุกกลุ่ม ทุกประเภท หวังให้กิจการด้านมวลชนมีความเข้มแข็ง   เพื่อสร้างเครือข่ายมวลชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถร่วมปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงของชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสนับสนุนการข่าวให้หน่วยงานด้านความมั่นคง และ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมวลชนกับหน่วยงานราชการ นอกจากนั้น เพื่ออำนวยการ ประสานงาน บูรณาการแผนงาน กิจการด้านมวลชนของทุกภาคส่วนราชการ  ในการปลุกจิตสำนึกความรัก ความสามัคคี ด้วยการผนึกกำลังมวลชน  เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับการมอบหมาย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค