สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มทร.ตะวันออก จัดแถลงข่าวจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ครั้งแรกใน จ.ชลบุรี


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและจังหวัดชลบุรี จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 8 - 16 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ นักวิจัย และกลุ่มเกษตรกร นำเสนอผลงานทางด้านวิชาการ องค์ความรู้  นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับด้านการเกษตร ออกเผยแพร่สู่การรับรู้ของสาธารณะ  คาดมีประชาชนร่วมงานวันละ 4-50,00 คน 

วันนี้(26 มิ.ย.60) นายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา, นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมแถลงข่าว การจัดงานเกษตรแห่งชาติ  ประจำปี  2560

นายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การเกษตรถือเป็นอาชีพที่สำคัญของประชาชนในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยในขณะนี้ได้ตื่นตัวและมีประชาชนรุ่นใหม่เริ่มให้ความสนใจหันมานทำการเกษตรมากขึ้นกว่าการทำโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้เอาแนวคิดมาปรับประยุกต์ให้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด และผนวกกับทางรัฐบาลเองก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเกษตร จึงได้กำหนดให้จัดงานเกษตรแห่งชาติขึ้นมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากคัดเลือกและมอบหมายให้สภาคณบดีฝ่ายเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นผู้เสนอชื่อต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเกษตรแห่งชาติ 

โดยได้มีการหมุนเวียนไปในทุกๆ ภาคตามลำดับ และในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ โดยกำหนดขึ้นในวันที่ 8 - 16 กรกฎาคมนี้ และได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธาน ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม เวลา 15.00 น 

นายดิเรก ตนพยอม กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติในปีนี้ ต้องเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชรัชกาลที่ 9 ภายใต้แนวคิด "เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ" นำเสนอผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 หน่วยงาน ที่นำเสนอองค์ความรู้ ที่มุ่งเน้นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น  เพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการผลิตและด้านการจัดการผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง 

โดยการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยไปสู่เกษตรกร เรื่องพันธุ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่างๆ รวมทั้งการปรับระบบการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อาทิเช่น นิทรรศการชุด "ตามรอยเสด็จภาคตะวันออก" โดยกรมชลประทาน นิทรรศการชุด "ศาสตร์พระราชานำพาฝนหลวง 4.0" โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นิทรรศการชุด "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านทรัพยากร ดินจากยอดดอย สู่ชายทะเล" ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน นิทรรศการหลากหลายที่กล่าวมาแล้ว ผู้เข้าชมงานยังจะได้ชม "ศาสตร์พระราชา" เพื่อชื่นชมพระปรีชาญาณ พระอัจฉริยภาพอันน่าอัศจรรย์ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่ทรงงานกว่า 4,000 โครงการ 

โครงการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ราษฎรของพระองค์ผ่านศาสตร์พระราชา 48 เรื่องราว รวมทั้งเลือกชมพระราชกรณียกิจผ่านจอสัมผัสขนาดยักษ์ โดยตลอด 9 วันของการจัดงาน จะเป็น 9 วันที่เกษตรกรและประชาชนที่มาเยี่ยมชมงาน จะได้รับสาระความรู้ด้านการเกษตร การดำเนินอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

ด้านนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ถือว่าเป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีศักยภาพที่สำคัญในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การขนส่ง และการเกษตรที่ประชาชนในเขตอำเภอต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ยังคงทำการเกษตรเพาะปลูกไร่นาสวนผสม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและที่ผ่านมาจังหวัดชลบุรี ก็ได้สนับสนุนการจัดงานทางด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีของเรายังมีวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เป็นอีกหนึ่งสถานที่แหล่งให้ความรู้และวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับทางด้านเกษตรและนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นเวทีให้เกษตรกร นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษารุ่นใหม่ๆ ได้นำผลงานมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชมและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคต

นายพันธุ์ศักดิ์  เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก็ได้เตรียมความพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่ ในเรื่องการจราจร สถานที่จอดรถ พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ และเล็งเห็นว่างานเกษตรแห่งชาติในครั้งนี้จะสร้างเม็ดเงินจำนวนมากให้กับจังหวัดชลบุรี และอยากให้ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับผู้ที่เข้ามาเยือนพื้นที่จังหวัดชลบุรีของเรา  โดยการจัดงานครั้งนี้ใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 5 ล้านบาทด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกในภาคตะวันออก และยังครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระอีกด้วย ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดงานครั้งนี้ภายใต้หัวข้อ "เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งภายในงานได้จัดนิทรรศการตามรอยพ่อ โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประธานเปิดงาน  

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแสดงโชว์ "บัว" ที่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ รายการเป็นศูนย์วิจัยสายพันธุ์บัวที่ดีที่สุดจนมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และกิจกรรมการเสวนาทางด้านวิชาการ การจัดบูธแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันการประกวดต่างๆ กว่า 21 กิจกรรม ที่จะมีการจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประกวดนางงามเกษตร การแข่งขันประกวดบัว การประกวดด้านการบิน การแข่งขันเมนูไข่พระอาทิตย์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดพื้นที่ให้เกษตรกรได้ขายของ พืชผัก ผลไม้ เครื่องมือทางการเกษตร รวมถึงให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายภายในงานอีกด้วย และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ยังได้รับความร่วมมือจากสวนนงนุชพัทยา มาจากโซนสวนหย่อมให้ประชาชนได้เข้ามานั่งพักผ่อน และมีบริการที่จอดรถฟรีในพื้นที่ตลาดนัดรถไฟ ที่สามารถรองรับจำนวนรถได้กว่า 1,000 คัน พร้อมบริการรถสองแถวรับ-ส่งฟรี ภายในงานยังมีรถพ่วงวิ่งวนคอยให้บริการอีกด้วย จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ถึง 16 กรกฎาคม 2560 นี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานครั้งนี้วันละ 4-50,000 คน อย่างแน่นอน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค