สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 7 โรงเรียน โดยว่าจ้างครูชาวต่างชาติมาสอน หวังพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 งบประมาณกว่า 61 ล้านบาท

 

วันนี้ (8 มิ.ย.) เรือเอกกานต์  เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนโดยรอบ

ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง  ผู้นำชุมชน คณะครู -นักเรียนและผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เข้าร่วมงาน  ณ.ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

เรือเอกกานต์  กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่  11 ปี โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต

โดยท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นว่า การพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่าน และสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สมควรให้การสนับสนุน และวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ

เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา โดยจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยให้เยาวชนเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ท่าเรือแหลมฉบังยังได้ ให้ความสำคัญ กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยให้เข้ารับการอบรม TESOL เพื่อให้คุณครูได้ใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ซึ่งในวันนี้ ครูที่ได้สอบผ่านมาตรฐานของการอบรม TESOL ได้เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตรอีกด้วย 

สำหรับการดำเนินมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 เป็นเงิน 3,150,000 บาท จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านบางละมุง 2.โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม 3.โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 4.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 5.โรงเรียนบ้านนาวัง 6.โรงเรียนบ้านโรงหีบ และ 7.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต รวมงบประมาณ 11 ปี  จำนวน  61,705,000 ล้านบาท
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค