สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ร่วมกับ นครแหลมฉบัง จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินชุมชนบ้านทุ่ง

 

ที่บริเวณที่ทำการชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินชุมชนบ้านทุ่ง ตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน พร้อมด้วยนายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง, นางทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ และบริหารสำนักงานโรงกลั่นน้ำมัน เอสโซ่ ศรีราชา, คณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น โรงกลั่นน้ำมัน เอสโซ่ ศรีราชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งบุคลากร และเครื่องหมาย เครื่องมือ สามารถรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้มีการจำลองสถานการณ์เหตุฉุกเฉินเพลิงลุกไหม้ถังเก็บน้ำมันภายในโรงกลั่นน้ำมัน เนื่องจากฟ้าฝ่า ซึ่งอันดับแรกได้มีการจำลอง การติดต่อประสานงานจากจุดเกิดเหตุ ไปยังเทศบาลนครแหลมฉบัง รวมถึงหน่วยงานข้างเคียงในพื้นที่ เพื่อแจ้งข่าวสารตามระดับเหตุการณ์ และเตรียมกำลังพลเจ้าหน้าที่ รวมถึงรถบัส เพื่อเตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่ ไปยังศูนย์พักพิงที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม และเพื่อให้การแจ้งข่าวสารและบริหารจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ และการฝึกซ้อมให้เป็นไปตามแผน 

นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า โดยการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อจะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ปฏิบัติ ในการรับผิดชอบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำแผนเผชิญเหตุของแต่ละหน่วยงานมาทดสอบร่วมกันอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อจะได้ทดสอบและประเมินความพร้อมของแผนปฏิบัติ นโยบาย และกระบวนการทำงาน ที่จะต้องสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น โดยการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงจะเป็นการเน้นย้ำสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันตามแผนเผชิญเหตุ ซึ่งจะมีทั้งขั้นตอนในการประสานงาน และการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานหลัก กับ หน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รู้ถึงวิธีการ ลำดับขั้นตอนในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย และสามารถที่จะเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งการฝึกปฏิบัติยังเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะร่วมบูรณาการแผนระหว่างองค์กร เตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยทั้งหมดเพื่อเป็นการประสานสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการเฝ้าระวังเหตุ ให้หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้มีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ยาเวชภัณฑ์ ตลอดจนระบบสื่อสารระหว่างเครือข่ายเพื่อรองรับเหตุในทุกสถานการณ์ และสามารถที่จะให้การสนับสนุนจัดส่งทีมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ในกรณีเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ภายใต้การประสานงานอย่างเป็นระบบ

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค