สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก


กลุ่มไทยออยล์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ขนาด 140 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน และอนาคตที่มีปริมาณเพิ่ม มากขึ้น 

วันนี้ ( 25 พ.ย.62) นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด โดยมี นายพิพัฒนพล อำพรเพ็ชร์ ปลัดอำเภอศรีราชา ผู้แทนส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา ประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า กลุ่มไทยออยล์ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง การจัดเทวีในวันนี้ ถือว่าเป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และเป็นเวทีในการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวลและประเด็นต่างๆ จากประชาชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่าย 

อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ จะเป็นเวทีที่เอื้อประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันอย่างยั่งยืน เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศต่อไป 

ด้าน นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กส่วนขยายที่ 1 เพื่อรองรับความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน และอนาคตที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการรองรับการพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัทไทยออยล์ และการขยายโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ 

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียครั้งนี้ ในนามของบริษัท  ท็อป เอสพีพี จำกัด เนื่องจากทางเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มอบหมายให้ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  เป็นผู้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียขึ้น

และในวันนี้หลังจากได้นำเสนอร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อที่คณะผู้ศึกษาจะได้นำข้อมูลกลับมาประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนรอบด้าน จัดทำเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อนำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ สผ. พิจารณาตามลำดับขั้นตอนต่อไป 

ด้านนางสุนันท์ เสียงดัง ประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดม  เผยหลังจากได้รับฟังการชีแจงของบริษัทที่ปรึกษาว่า เป็นเรื่องทีดี ที่ทางไทยออยล์ได้จัดเวทีให้ประชาชนได้ออกมาแสดงความคิดเห็น ในโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบกับประชาชน ซึ่งสำหรับโครงการนี้ถือไม่ได้ส่ง ผลระทบต่อชุมชนโดยรอบเท่าไหร่นัก เนื่องจากตัวโครงการอยู่ด้านในของทางโรงกลั่น ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชน แต่ถือว่าเรื่องที่ดี ที่ทางกลุ่มไทยออยล์ ยังเห็นความสำคัญของชาวบ้าน ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค