สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กรมอนามัย เน้นกลุ่มเด็กปฐมวัยด้วยวิตามินเสริมธาตุเหล็กในเด็กไทย


แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ประธานพิธีเปิดโครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็ก เด็กไทยอายุ 6 เดือน 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6และประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมแปซิฟิค เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี
จากสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ช่วง 3 ปีย้อนหลัง พบแนวโน้มสงสัยพัฒนาการล่าช้าเพิ่มขึ้น จากปี 2553 ร้อยละ 26.6 ปี 2557 ร้อยละ 27.2 และปี 2560 ร้อยละ 32.5 และได้สำรวจสถานการณ์ IQ นักเรียนระดับ ป.1 ทั่วประเทศ เฉลี่ย 98.32 นอกจากนี้ยังพบว่าภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสมองและพัฒนาการเด็ก ซึ่งจากการสำรวจสถานการณ์ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เด็กอายุ 6 เดือน 3 ปี ในเขตชนบท พบ ร้อยละ 41.7 เขตเมือง ร้อยละ 26 เด็กอายุ 6-12 เดือน ร้อยละ 14.626 และปี 2561 เขตสุขภาพที่ 6 พบ เด็กอายุ 6 เดือน 2 ปี มีภาวะโลหิตจางร้อยละ 34.32 เด็กอายุ 3-5 ปี ร้อย19.58 เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 22.5 กินเป็นประจำ ร้อยละ 17.2 ซึ่งเป็นสถานการณ์ภาวะโลหิตจางที่เป็นปัญหาสาธารณสุขไทยที่สำคัญและกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปฐมวัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ การดำเนินงานจัดการปัญหาจะเห็นว่าองค์การอนามัยโลกได้ตั้งเกณฑ์การประเมินปัญหาจากความชุกของโลหิตจางในกลุ่มประชากรเพื่อแบ่งระดับในการจัดการปัญหา และประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการเชิงสาธารณสุข ในการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ไว้ 3 มาตรการหลัก 1)การเสริมยาธาตุเหล็กเชิงป้องกันในประชากร 2)เสริมธาตุเหล็กในผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนนิยมรับประทาน 3)ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก
สำหรับเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพในการทำงานและการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งป้องกันการเกิดทารกที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ทางกรมอนามัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 เป็น 3 องค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่เล็งเห็นประโยชน์และให้ความสำคัญ ที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มเด็กปฐมวัยปลอดจากภาวะโลหิตจางด้วยวิตามินเสริมธาตุเหล็กและมีพัฒนาการที่สมวัย สื่อสารสร้าง ความเข้าใจ และขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นของขวัญที่มีค่าสำหรับเด็ก และครอบครัว สร้างคุณค่าสนับสนุนให้ประชาชนได้รับความเท่าเทียม เสมอภาค เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 6 ได้ทำการสื่อสารนโยบายสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด (P&P Area based) และพัฒนาระบบบริการที่ส่งผลให้ เด็กสมองดี พัฒนาการเด่น ไม่ซีด ไม่จ่อย อร่อยวันอาทิตย์จึงได้ดำเนินการ จัดโครงการ วิตามินเสริมธาตุเหล็ก เด็กไทยอายุ 6 เดือน 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6และประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 แก่ผู้รับผิดชอบงานในหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 6 ซึ่งได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 ระยอง, องค์การเภสัชกรรม, สำนักโภชนาการ กรมอนามัย, ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค