สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เกษตรจังหวัดชลบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) หนุน 23 ล้านบาท เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน


นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน เพื่อมอบเงินอุดหนุนดำเนินการตามความต้องการของชุมชน โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมแรก คือกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร ซึ่งได้ดำเนินการในทุกอำเภอของจังหวัดชลบุรี รวม 115 ชุมชน มีเกษตรที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 17,483 ราย และกิจกรรมที่สอง คือ กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนการดำเนินการประกอบการของเกษตรกรชุมชนละ 300,000 บาท สำหรับคุณสมบัติของกลุ่มที่จะยื่นขอสนับสนุนโครงการจะต้องมีเกษตรกรสมาชิกกลุ่มละ ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีเกษตรกรสมาชิกที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ราย โดยลักษณะของโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ต้องใช้สำหรับ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการใช้แรงงานในชุมชนเอง
สำหรับจังหวัดชลบุรี มีชุมชนชนที่ได้รับอนุมัติโครงการ จำนวน 88  ชุมชน รวม 205 โครงการ งบประมาณ 23,179,396 บาท โดยหลังจากได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จะโอนงบประมาณโครงการให้ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ดำเนินการโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนการใช้จ่ายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่สิงหาคม 20 กันยายน นี้ ทั้งนี้ มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะสามารถ สร้างโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จของโครงการต่าง ของรัฐบาล ให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถแข่งขันไปในธุรกิจและการตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค