สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

พาณิชย์จังหวัดชลบุรี จัดอบรมหลักสูตร ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ


นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สู่การเป็นมืออาชีพตามโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมบ่อทอง โรงแรมชนอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ตามที่รัฐบาลมีนโยบานดำเนินโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด โดยกำหนดให้วงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี และวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ปัจจุบัน จังหวัดชลบุรี มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐและได้รับการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) จำนวน 316 ร้านค้า ครอบคลุมพื้นที่ 92 ตำบลในทุกอำเภอ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการจัดหาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ รวมถึงการพัฒนาและยกระดับร้านค้าให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนและเป็นมืออาชีพ
นาวสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2561 เพื่อนำผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 316 ร้านค้า เข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพต่อไป
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ได้แบ่งการผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น 4 รุ่น โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ครั้งๆละ 2 รุ่นๆละ 5 วัน และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ได้จัดอบรมระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวสุรีย์ คุ้มทิม คลังจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้เชียวชาญด้านบัญชีและภาษี จากสามาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพมาบรรยายในหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกฎกติกาที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐต้องทราบและถือปฏิบัติ การบริหารธุรกิจอย่างง่าย การเชื่อมโยง รวมรวม และกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และการจัดทำบัญชีและบริหารภาษี
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการธงฟ้าประชารัฐ ถือเป็นโครงการของรัฐบาลที่ให้ประโยชน์ครอบคลุมทุกฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การลดภาระค่าครองชีพให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสซื้อสินค้าอุปโถคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพส่งผลให้เข้าเหล่านั้นทีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และโครงการนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนในระดับท้องถิ่น เนื่องจากช่วยส่งเสริมให้ร้านค้าในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการที่มีลูกค้าที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้บริการร้านค้าของตนมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนให้ร้าน้าธงฟ้าประชารัฐนำสินค้าชุมชน เช่น สินค้าเกษตร สินค้า OTOP ในพื้นที่มาวางจำหน่ายที่ร้านค้า ถือเป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนด้วนกันให้มีรายได้ และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักอีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับการอบรมยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ เป็นสิ่งที่จำเป็นจะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการทั่วไป ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ซึ่งทุกท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคด้านการขาย การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง รวมถึงการจัดการภาษี ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง โดยทีท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นับว่าเป็นการอบรมที่คุ้มค่า และไม่ควรพลาดโอกาสอันดีอีกด้วย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค