สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

จังหวัดชลบุรี จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาตินายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 1ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยสำหรับสหกรณ์ไทยได้ถือกำเนิดมาจากปัญหาในปลายสมัยรัฐกาลที่ 5 ซึ่งขณะนั้นอาชีพหลักของประเทศ คือ เกษตรกรรม เมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ระบบเลี้ยงตัวเองในชนบท มาสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อการค้า ความต้องการเงินทุนเพื่อขยายการผลิตและการครองชีพเพิ่มมากขึ้น ประชากรส่วนใหญ่ 85 เปอร์เซ็นต์เป็นเกษตรกรอยู่ในฐานะยากจน ขาดแคลนเงินทุนต้องกู้หนี้ยืมสินจากพ่อค้านายทุน ซึ่งมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบทำให้ชาวไร่ชาวนาเสียเปรียบเป็นอย่างมากในระยะแรก การสหกรณ์ในประเทศไทยเริ่มต้นด้วยการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัด ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นกำเนิดสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย ต่อมาได้แพร่ขยายไปทั่วประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ พ้นจากภาวะหนี้สิน มีทุนในการประกอบอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลดี ในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันมีสหกรณ์ จำนวนมากกว่า 7,000 แห่ง มีสมาชิกมากกว่า 11.44 ล้านคน
นายประพฤทธิ์ โภคา สหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สหกรณ์เป็นระบบที่ยึดมั่นอุดมการณ์การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นพลังที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ในทุกเรื่อง เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การอยู่ดี กินดี มีสุขของปะชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ซึ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ใช้การสหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประทศ จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง สำหรับการสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนามาโดยตลอด การส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกได้รับเป็นลำดับแรก มีระบบการตรวจสอบ ประเมินผล ประเมินความคุ้มค่า เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เป็นงานที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ โดยภาครัฐในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ต้องเป็นบุคลากรผู้ที่มีความรอบรู้เชิงวิชาการ สามารถให้คำแนะนำ ประสานความร่วมมือ รวมคิด วิเคราะห์ ได้เป็นอย่างดี ส่วนทางด้านขบวนการสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสหกรณ์ในฐานะที่เป็นองค์กรทางธุรกิจต้องมีการเรียนรู้ให้มากขึ้น ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงยึดมั่นในความเป็นองค์กรทางธุรกิจในรูปแบบของสหกรณ์ให้ได้ต่อไป
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ภุมภาพันธ์ 2459 ณ จังหวัดพิษณุโลก จนกระทั้งปัจจุบัน ตลอดเวลา 102 ปี ระบบสหกรณ์มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร และในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจการสหกรณ์ พร้อมทั้งนำไปใช้ในวิถีชีวิตและการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ขบวนการสหกรณ์ได้มาพบปะ ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับรู้ไปพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ขวนการสหกรณ์ต้องเรียนรู้การสหกรณ์ของประเทศต่างๆ ในอาเซียนด้วย เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์และร่วมมือกันในมิติที่กว้างขวางขึ้นไปอีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค