สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สภาศรีราชาอนุมัติงบประมาณ 13 ล้านบาทจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อมถังโฟม จำนวน 2 คัน


ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง ประธานสภาเป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 โดยในที่ประชุม นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้เสนอขออนุมัติกันเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อมถังโฟม จำนวน 2 คัน รวมเป็นเงิน 13 ล้านบาท เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานและชำรุดเสื่อมสภาพตามการใช้งานรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการระงับอัคคีภัย ด้วยเมืองศรีราชามีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีความเจริญเข้ามาอย่างก้าวกระโดด ทำให้การเฝ้าระวังป้องกันเหตุต่างๆมีความจำเป็นและมีความพร้อมที่มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งทางสภาเทศบาลก็มีมติยกมือเห็นชอบกับญัตติดังกล่าว