สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กอ.รมน. จัดอบรมปลูกจิตสำนึกเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์และคุณธรรมจริยธรรมพันเอก (พิเศษ) พันเอก (พิเศษ) ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ฝ่ายทหาร) ได้มอบหมายให้ พันโท สุขสันต์ กุลพงษ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการด้านความมั่นคง กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ต้อนรับคณะ พลตรี พิชัย เข็มทอง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการปลูกจิตสำนึกเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม ณ ห้องประชุมสารภี  โรงเรียนชลราษฏรอำรุง โดยนำนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับ ม.4 ม.5 และม.6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้จัดอบรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ การปลูกจิตสำนึกเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยในสถานศึกษา มีความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรัก ความสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น และพร้อมเป็นคนเครือข่ายด้านความมั่นคงอีกด้วย 

พลตรี พิชัย เข็มทอง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กล่าวว่า ด้วยสภาพทางสังคมจิตวิทยาและเศรษฐกิจที่เกิดความสับสน การเมืองส่วนผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนไทย และประชาชนทั่วไป เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนความคิดริเริ่มที่มีส่วนร่มในการแก้ปัญหาซึ่งมีผลกระทบ ต่อสังคมไทยอย่างกว้างขวาง หากเยาวชน ได้รับการปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ทำให้เยาวนมีความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสียสละ เป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชาติอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป 

สำหรับสถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจที่นำพาประเทศไปสู่ความมั่งคงโดยเฉาพะ สถาบันพระมาหกษัตริย์เป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้ปกครอง ปวงอาณาประชาราษฏร์ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงดูแลแก้ปัญหาของประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่างๆ มาได้จนถึงปัจจุบันนี้