สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จัดโครงการอบรมจริยธรรม อบรมกฎหมายจราจร ให้กับนักเรียน


วันนี้ (18 พฤษภาคม 2560) ที่ ห้องประชุม ทรินิตี้ อาคารบูรณาการโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดต.เอกภพ นิกรภา ผบ.หมูงานจราจร สภ.ศรีราชา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง กฎหมายจราจร ในโครงการอบรมจริยธรรม อบรมกฎหมายจราจร และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ถนนร่วมกัน แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 315 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะนิสัยตามคุณค่าพระวรสารด้าน รัก เมตตา รับใช้ ซื่อสัตย์ พอเพียง เป็นคนดี มีความรู้ มีจิตสาธารณะ และเป็นสุข ตามอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร 

คุณครูเตือน ติระยะพานิชกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยผู้เรียน กล่าวว่า การจัดอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันนี้เป็นการเพิ่มทักษะความรู้ให้กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักถึงการเคารพกฎจราจรภายในโรงเรียน และ นอกโรงเรียน เป็นการป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนนักเรียน และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชน มีความรับผิดชอบ และหน้าที่ของพลเมืองดี มีน้ำใจในการใช้รถ ใช้ถนนร่วมกันอีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค